Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Cieszyn

Informacja

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, iod@um.cieszyn.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi "Założenie konta na Platformie Cieszyńskiego Systemu Informacji Finansowo-Podatkowej eUrząd" na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  2. oraz w celu otrzymywania informacji o terminie zapłaty należności pieniężnych wobec Gminy Cieszyn lub jego upływie (ułatwienia kontaktu w tym podejmowania działań informacyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  2. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi jest obowiązkowe, bez ich podania nie będzie możliwości utworzenia konta. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu w tym podejmowania działań informacyjnych jest dobrowolne, zgodę na ich przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie.
 8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.
Logo Uni Europejskiej z opisem