Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eurzad.um.cieszyn.pl/eUrzad/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Jasnoch, e-mail: pjasnoch@um.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 479 42 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy
  1. Budynek Rynek 1 - Ratusz
   • budynek posiada jedno czynne (drugie wejście jest otwierane okazjonalnie) wejście od strony Rynku. Od strony Rynku znajduje się dodatkowe wejście do Miejskiego Centrum Informacji. Do Referatu Podatków Wydziału Finansowego prowadzi bezpośrednie wejście od strony ul. Srebrnej. Do wejść można dostać się wprost z terenu. Żadne z drzwi wejściowych do budynku nie posiada systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu;
   • w poziomie parteru, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi Klienta - biuro podawcze) oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na poziomie I i II piętra, w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) występują schody różnicowe pomiędzy różnymi poziomami posadzek. Informacji udziela pracownik Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze. Informacji może udzielić również pracownik merytoryczny danej komórki organizacyjnej telefonicznie lub po wezwaniu przez pracownika  Kancelarii Ogólnej.
  2. Budynek Kochanowskiego 14
   • budynek posiada dwa wejścia. Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony parkingu znajdującego się pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 8 a budynkiem Kochanowskiego 14.  Do wejścia można dostać się wprost z terenu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;
   • na parterze, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Sportu, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Na klatce schodowej  zamontowane są poręcze. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę.
  3. Budynek Ratuszowa 1
   • budynek posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie;
   • osoba niepełnosprawna może poruszać się po korytarzu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Pod warunkiem, że pokona barierę, o której mowa w poprzednim podpunkcie.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynkach Urzędu Miejskiego nie ma  pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  1. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych  dla budynku:
   • Rynek 1, Ratuszowa 1 znajduje się  na Placu Dominikańskim;
   • Kochanowskiego 14 znajduje się na parkingu pomiędzy budynkiem Kochanowskiego 14 a budynkiem Kochanowskiego 8.
  2. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne.
   W szczególnych przypadkach istnieje możliwość podjechania i zaparkowania bezpośrednio przy wejściu do budynku Rynek 1 (Ratusz) od strony Rynku. W takim przypadku osoba taka  otrzymuje w Kancelarii Ogólnej doraźnie, na wniosek zezwolenie na postój w wyżej wymienionym miejscu, na czas niezbędny do załatwienia spraw w Urzędzie.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Na teren budynków Urzędu Miejskiego w Cieszynie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  1. Poczta elektroniczna - ewgrun@um.cieszyn.pl - na ten adres można przesłać prośbę o wyznaczenie terminu wizyty w Urzędzie, ponadto na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie są dostępne adresy e-mail do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
  2. Faks - 33 479 42 77, 33 479 42 02;
  3. Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 33 479 43 29.
 6. Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą; w szczególnych przypadkach – doraźnie.
 7. Uwagi końcowe
 8. Budynki Urzędu są obiektami zabytkowymi, położonymi w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej.
  Obecnie trwają prace projektowe dotyczące remontu budynku Ratusza (Rynek 1), których celem jest likwidacja barier architektonicznych poprzez:
  1. budowę windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku;
  2. wykonanie platform ułatwiających pokonanie różnic poziomów na korytarzach budynku;
  3. dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,
 • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,
 • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,
 • menu ułatwień dostępu,
 • menu głównego,
 • mapy strony.
Logo Uni Europejskiej z opisem